Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Инициативен комитет представляван от Николай Тошков Енчев

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Айдън Мъстанов Ахмедов4-1-ПВР/03.11.2016
Хюсеин Мустафов Хюсеинов4-2-ПВР/03.11.2016
Анелия Росенова Иванова4-3-ПВР/03.11.2016
Хюсеин Фикретов Ереджебов4-4-ПВР/03.11.2016
Рейхан Мустафов Йълмаз4-5-ПВР/03.11.2016
Красимор Младенов Младенов4-6-ПВР/03.11.2016
Нурсел Касим Хюсеин4-7-ПВР/03.11.2016
Светослав Славов Асенов4-8-ПВР/03.11.2016
Искрен Бойков Иванов4-9-ПВР/03.11.2016
Емил Асенов Евтимов4-10-ПВР/03.11.2016
Емрах Салимов Исмаилов4-11-ПВР/03.11.2016
Метин Салимов Исмаилов4-12-ПВР/03.11.2016
Дурджан Бейтулова Бекирова4-13-ПВР/03.11.2016
Васви Мустафов Азизов4-14-ПВР/03.11.2016
Румен Йорданов Петров4-15-ПВР/03.11.2016
Цветелин Асенов Дилов4-16-ПВР/03.11.2016
Мехмед Алиев Мехмедов4-17-ПВР/03.11.2016
Слави Иванов Василев4-18-ПВР/03.11.2016
Неше Шевкедова Мехмедова4-19-ПВР/03.11.2016
Исмаил Насуфов Касимов4-20-ПВР/03.11.2016
Алайдин Азисов Юсниев4-21-ПВР/03.11.2016
Юсеин Юсеинов Сейфулов4-22-ПВР/03.11.2016
Исмаил Исмаилов Исмаилов4-23-ПВР/03.11.2016
Хълмие Алишева Мехмедова4-24-ПВР/03.11.2016
Тургай Хюсеинов Мехмедов4-25-ПВР/03.11.2016
Азис Мустафов Азизов4-26-ПВР/03.11.2016
Малин Якимов Дренков4-27-ПВР/03.11.2016
Алиосман Ахмедов Алиев4-28-ПВР/03.11.2016
Нурай Алейдинов Алиосманов4-29-ПВР/03.11.2016
Ибрям Ибрям Абтараман4-30-ПВР/03.11.2016
Фердинч Кирчев Асенов4-31-ПВР/03.11.2016
Адил Алиосманов Адилов4-32-ПВР/03.11.2016
Мустафа Салихов Асанов4-33-ПВР/03.11.2016
Димо Тодоров Димов4-34-ПВР/03.11.2016
Мехмед Юсеинов Мехмедов4-35-ПВР/03.11.2016
Тунджай Вадетов Расимов4-36-ПВР/03.11.2016
Халил Мехмедов Мустафов4-37-ПВР/03.11.2016
Стефан Данаилов Киров4-38-ПВР/03.11.2016
Мелис Хюсеинова Незирова4-39-ПВР/03.11.2016
Кенан Нуриев Сюлейманов4-40-ПВР/03.11.2016
Фатме Рамаданова Ангелова4-41-ПВР/03.11.2016
Ахмед Хасанов Ахмедов4-42-ПВР/03.11.2016
Вилдан Бюрханова Абтулова4-43-ПВР/03.11.2016
Хасан Алиев Ахмедов4-44-ПВР/03.11.2016
Бюлент Мехмедов Ахмедов4-45-ПВР/03.11.2016
Али Ниязимов Алиев4-46-ПВР/03.11.2016
Нежля Тюрханова Нуриева4-47-ПВР/03.11.2016
Фейме Шерифова Исмаилова4-48-ПВР/03.11.2016
Исмаил Ахмедов Исмаилов4-49-ПВР/03.11.2016
Неджатин Исмаилов Мустафов4-50-ПВР/03.11.2016
Мартин Славчев Иванов4-51-ПВР/03.11.2016
Петър Красимиров Петров4-52-ПВР/03.11.2016
Ивелина Алексиева Йосифова4-53-ПВР/03.11.2016
Анелия Раденкова Иванова4-54-ПВР/03.11.2016
Мустафа Исмаилов Куньов4-55-ПВР/03.11.2016
Климент Борков Борисов4-56-ПВР/03.11.2016
Илмие Исмаилова Ибрямова4-57-ПВР/03.11.2016
Хатидже Саидова Айсой4-58-ПВР/03.11.2016
Юмюгюл Метинова Мустафова4-59-ПВР/03.11.2016
Райме Исмаилова Мехмедова4-60-ПВР/03.11.2016
Али Шамси Насуф4-61-ПВР/03.11.2016
ИбрахимМехмедов Ибрахимов4-62-ПВР/03.11.2016
Мъстан Юзеиров Абилов4-63-ПВР/03.11.2016
Емрах Ерджанов Шюкриев4-64-ПВР/03.11.2016
Ерол Али Дерели4-65-ПВР/03.11.2016
Тюркян Турханова Исуфова4-66-ПВР/03.11.2016
Айлин Нурханова Ереджебова4-67-ПВР/03.11.2016
Серхат Юсуфов Исмаилов4-68-ПВР/03.11.2016
Адем Юсеинов Мустафов4-69-ПВР/03.11.2016
Мехмед Исмаилов Кумаров4-70-ПВР/03.11.2016
Мустафа Бехчетов Мустафов4-71-ПВР/03.11.2016
Илдъз Байрамова Джълъзова4-72-ПВР/03.11.2016
Нерман Мехмедова Хюсеинова4-73-ПВР/03.11.2016
Анета Тодорова Колева4-74-ПВР/03.11.2016
Лемиха Кадирова Кадирова4-75-ПВР/03.11.2016
Рухие Ризванова Алиева4-76-ПВР/03.11.2016
Невин Мустафова Aлиева4-77-ПВР/03.11.2016
Тензиле Хасанова Мехмедова4-78-ПВР/03.11.2016
Вюжден Шабанова Алиева4-79-ПВР/03.11.2016
Себахат Мехмедова Исмаилова4-80-ПВР/03.11.2016
Кадрие Ереджебова Раифова4-81-ПВР/03.11.2016
Шазие Шабанова Абтулова4-82-ПВР/03.11.2016
Мюрвет Шюкри Сакин4-83-ПВР/03.11.2016
Лерзан Ахмедова Махмудова4-84-ПВР/03.11.2016
Сибел Ведатова Алиева4-85-ПВР/03.11.2016
Фергюл Хасанова Шабанова4-86-ПВР/03.11.2016
Нурие Мехмедова Мустафова4-87-ПВР/03.11.2016
Зафер Юкселов Якубов4-88-ПВР/03.11.2016
Недрет Сеидова Кабдалиева4-89-ПВР/03.11.2016
Незир Ахмедов Мехмедов4-90-ПВР/03.11.2016
Нериман Юсеинова Ахмедова4-91-ПВР/03.11.2016
Нервиш Юмерова Мехмедова4-92-ПВР/03.11.2016
Гюлфие Велиева Хюсеинова4-93-ПВР/03.11.2016
Гюксел Мехмедов Кабдалиев4-94-ПВР/03.11.2016
Бернар Илиязов Сюлейманов4-95-ПВР/03.11.2016
Ахмед Ахмедов Хасанов4-96-ПВР/03.11.2016
Хасан Шукриев Рамаданов4-97-ПВР/03.11.2016
Ахмед Али Хасан4-98-ПВР/03.11.2016
Джейлян Ибрямова Алиева4-99-ПВР/03.11.2016
Радостина Стоянова Радева-Станева4-100-ПВР/03.11.2016
Ружди Ахмедов Берулджиев4-101-ПВР/03.11.2016
Джехиде Хасанова Стефанова4-102-ПВР/03.11.2016
Гюлхан Ахмедова Асанова4-103-ПВР/03.11.2016
Стефан Боянов Йорданов4-104-ПВР/03.11.2016
Галиб Шюкри Исмаил4-105-ПВР/03.11.2016
Мехмед Ахмедав Мехмедов4-106-ПВР/03.11.2016
Жюлвиан Севдатов Джевадинов4-107-ПВР/03.11.2016
Ширин Мехмедова Ахмедова4-108-ПВР/03.11.2016
Леризан Адемова Латифова4-109-ПВР/03.11.2016
Дениз Азиз Рейхан4-110-ПВР/03.11.2016
Мехмед Мустафов Мехмедов4-111-ПВР/03.11.2016
Емине Хюсеинова Мехмедова4-112-ПВР/03.11.2016
Айтен Асанова Алиева4-113-ПВР/03.11.2016
Валери Иванов Ангелов4-114-ПВР/03.11.2016
Иван Методиев Иванов4-115-ПВР/03.11.2016
Мустафа Халидов Еминов4-116-ПВР/03.11.2016
Ангелина Петрова Маринова4-117-ПВР/03.11.2016
Сабри Ахмедов Мехмедов4-118-ПВР/03.11.2016
Милен Илиев Комитов4-119-ПВР/03.11.2016

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения