Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 149
Търговище, 18.11.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 307/18.11.2021г.-10.57ч.

Постъпила е жалба с вх.№ 307/18.11.2021г.от член на СИК 283500066 относно изложени в жалбата доводи относно нерегламентирано незаконово изчакване с охрана от МВР до 1.10ч.на 15.11.21г.на представители на СИК за да издадат с писмен протокол специализираното устройство за машинно гласуване на представител на „СИЕЛА Норма“, без финансово заплащане на допълнителните часове положен и отработен труд, както и относно липсата на санитарно-хигиенни условия в изборното помещение, свързани с недостатъчно осветление, без течаща вода, занемарени външни санитарни помещения.

Във връзка с нерегламентираното, според жалбоподателя, изчакване за приемане на СУЕМГ от представител на „СИЕЛА Норма“, РИК Търговище приема, че всъщност е ясно регламентирано в Раздел VI, т.2 от Методическите указания на ЦИК относно гласуването със СУЕМГ, приети с Решение № 825-ПВР/НС/29.10.2021г. – „Действия на СИК след попълване на протоколите“, т.2 – „Предаване на специализираното устройство за машинно гласуване“, а именно, че председателят и секретарят на СИК (зам.-председателят на СИК или членове на СИК, но не по-малко от двама) и представителят на „Сиела Норма“ АД подписват протокол за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване (Приложение 3 от методическите указания). Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – един за СИК и два за „Сиела Норма“ АД.

Относно твърдението, че са налице допълнително отработени часове положен и отработен труд, без финансово заплащане, РИК Търговище счита, че всъщност финансово заплащане е налице, тъй като, видно от чл.97 от ИК и съдържанието на т.2 до т.2.3 от Решение № 542-ПВР/НС/16.09.2021г.на ЦИК, възнаграждението на член на СИК е еднократно, с размер определен в горепосоченото решение на ЦИК, като съгласно чл.97, ал.1 от ИК, членовете на СИК получават възнаграждение за работата си в предизборния ден, в изборния ден и за следващия ден, т.е. времето в деня след изборния ден – 15.11.21г.също е включено в еднократното възнаграждение, определено от ЦИК.

Относно твърденията относно липсата на санитарно-хигиенни условия в изборното помещение, доколкото същото не съдържа оплаквания относно липсата на предоставени предпазни средства, свързани с епидемиологичната обстановка, а относно недостатъчно осветление и занемарени външни санитарни помещения, РИК Търговище счита, че доколкото в жалбата се съдържат такива оплаквания, то жалбата следва да бъде препратена в тази и част на Община Търговище, като орган по чл.8, ал.3 от ИК, който да извърши необходимата проверка. 

   На основание чл.72, ал.1, т.1, т.20 от ИК, във връзка с Решение № 825-ПВР/НС/29.10.2021г на ЦИК и Решение № 542-ПВР/НС/16.09.2021г.на ЦИК, РИК Търговище

РЕШИ

Изпраща по компетентност на Община Търговище жалба с вх.№307/18.11.21г.относно изборното помещение на СИК 283500066 за проверка, а в останалата и част счита същата за неоснователна поради липса на нарушение на ИК.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.       

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 156 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл.269 от ИК в СИК 282400021 в 28ми многомандатен изборен район - Търговищки

  • № 155 / 21.11.2021

    относно: Замени в поименния състав на СИК в 28ми избирателен район Търговищки

  • № 154 / 20.11.2021

    относно: Приемане на Оперативен план за организацията на работата в РИК 28 - Търговище в деня на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения